ABOUT US
LOCATIONS
INFORMATION / PRESS
Brochures
PICTURES
TENDERS
PRESS INFORMATION

EUROS Company — Tenders

This page and the following documents are only available in Polish.

Poniżej zamieszczamy dokumenty i informacje związane z przetargiem na roboty budowlane w ramach budowy zakładu produkującego śmigła do elektrowni wiatrowych zlokalizowanego w Warszowicach w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Powrót do listy Przetargów ›
Pytania i odpowiedzi ›

Dokumenty do pobraniaPytania i odpowiedzi

 1. Czy uznacie Państwo za spełniony warunek udziału w postępowaniu przetargowym na budowę „Zakładu produkcyjnego śmigła do elektrowni wodnej” w zakresie wiedzy i doświadczenia zrealizowanych przez nas m.in. wielofunkcyjnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (hale sportowe + zaplecze  socjalno - administracyjne itp.)

  Realizacja wielofunkcyjnych obiektów sportowych i rekreacyjnych (hale sportowe + zaplecze socjalno-administracyjne) będzie uznana za warunek spełniony w postępowaniu przetargowym
 2. Czy dopuszczacie Państwo zmiany w konstrukcji obiektu, tj. inny rozstaw ram, stosowanie innego przekrycia dachu?

  Nie dopuszczamy zmian w konstrukcji obiektu.
 3. Czy praca suwnic dopuszcza przypadek gdy suwnica z maksymalnym udźwigiem będzie pracować jedna obok drugiej? Czy suwnice pracują zawsze w jakiejś konkretnej odległości od siebie?

  Informacje na temat pracy suwnic znajdzie Pan w naszym projekcie technicznym.
 4. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie innego rozwiązania konstrukcyjnego niż system ASTRON, ale również w konstrukcji stalowej?

  Tak, dopuszczamy zastosowanie innego rozwiązania konstrukcyjnego niż Astron.
 5. Czy przyłącze gazu ze stacją redukcyjną jest w zakresie oferty, skoro to II etap? Jeśli tak, to prosimy o szczegółowe informacje niezbędne do wyceny.

  Stacja redukcyjna nie należy do zakresu oferty.
 6. Czy możemy prosić o więcej danych do wyceny instalacji sprężonego powietrza, np. rozprowadzenie rur po hali, na jakiej wysokości hali są ułożone rury, ile jest podejść do urządzeń?

  Rury będą rozprowadzone wzdłuż ścian hali na wysokości około 1,5 metra od ziemi a podejścia zlokalizowane będą na co drugim słupie w każdej osi.
 7. Jaka dokumentacja techniczna będzie stanowić podstawę realizacji?

  Podstawę realizacji stanowić będzie projekt budowlany.
 8. Czy na Oferencie spoczywa jakakolwiek odpowiedzialność za projekt wykonawczy stanowiący podstawę realizacji?

  Tak na oferencie spoczywa odpowiedzialność za projekt wykonawczy.
 9. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i czy może go udostępnić Oferentom na swojej stronie internetowej?

  Zamawiający posiada pozwolenie na budowę i udostępni je na swojej stronie internetowej.
 10. Czy Zamawiający posiada projekt budowlany i czy może go udostępnić Oferentom na swojej stronie internetowej?

  Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej projekt budowlany.
 11. Czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy i czy może go udostępnić Oferentom na swojej stronie internetowej?

  Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego i z tego powodu nie może go udostępnić na swojej stronie internetowej.
 12. Czy Zamawiający posiada przedmiary robót i czy może je udostępnić Oferentom na swojej stronie internetowej?

  Zamawiający nie posiada przedmiarów robót, zatem nie może ich udostępnić na swojej stronie internetowej.
 13. Czy fakt odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu spowodowany błędem projektowym realizowanym przez Zamawiającego obciąża wykonawcę tak jak błąd realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy?

  Tak - Zauważone błędy wykonawca winien skorygować w trakcie realizacji robót.
 14. Czy zalecenia komisji wydającej zgodę na użytkowanie wynikające z potrzeby naprawienia takich błędów projektowych Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie i poza terminem umownym?

  Nie dopuszcza się do powstania takich błędów.
 15. Czy czas na czynności administracyjne związane z wydaniem zgody na użytkowanie, w tym na czynności związane z realizacją zaleceń komisji, a wynikających z potrzeby naprawienia błędów projektowych, o których mowa wyżej, mieści się w czasie umownym realizacji zadania?

  Nie dopuszcza się do powstania takich błędów.
 16. Czy Zamawiający przewiduje udział Wykonawcy w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to jaki?

  Tak, wykonawca jest zobowiązany do udziału w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 17. Czy udostępnią Państwo na stronie www wzór umowy?

  Istotne elementy umowy z wykonawcą wyłonionym w postpowaniu o udzielenie zamówienia określają Warunki Nieograniczonego Pisemnego Przetargu w szczególnosci pkt. 15. Wzór umowy nie został opracowany i nie zostanie opublikowany na stronie internetowej.
 18. Czy oferenci będą zobowiązani do wpłacenia wadium na etapie ofertowania? Jeśli tak, to jakiej wysokości?

  Nie, oferenci nie są zobowiązani do wpłacenia wadium.
 19. Prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt 6.5 Warunków nieograniczonego pisemnego przetargu, w którym czytamy: „[…] Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii urzędowo poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym) […]” Chodzi nam przede wszystkim o słowo „urzędowo”. Czy kopie dokumentów mają być poświadczone przez Wykonawcę w obecności notariusza?

  Dokumenty składające się na ofertę muszą być złożone w oryginale lub kopii urzędowo poświadczonej za zgodność z oryginałem. Urzędowego poświadczenia zgodności kopii z oryginałem dokonuje notariusz, adwokat lub radca prawny.
 20. Czy dostawa i montaż suwnic leży po stronie Wykonawcy? Jeżeli tak to proszę o sprecyzowanie wymogów dotyczących suwnic.

  Dostawa suwnic po stronie Wykonawcy.
 21. Proszę o wyjaśnienie niejasności odnośnie warstw ścian hali (niezgodność rysunku z opisem – na rysunku ściana W3 z płyt warstwowych PU gr.10cm w opisie W3 płyta warstwowa gr.10cm + wełna mineralna gr.6cm + płyta GK).

  Należy przyjąć warstwy W3 z opisu.
 22. Proszę o sprecyzowanie gdzie są płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym a gdzie z rdzeniem z wełny mineralnej?

  Ściany części niskiej system Hairock S wg aprobaty AT-15-7077/2006 Blacha ACTR 35/207/075mm kolor RAL 7035.
 23. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych producentów płyt warstwowych niż wskazany w opisie KINGSPAN?

  Tak. Zamawiający dopuszcza.
 24. Proszę o określenie blachy elewacyjnej na części niskiej (profil i grubość).

  System Hairock S wg aprobaty AT-15-7077/2006 Blacha ACTR 35/207/075mm kolor RAL 7035.
 25. Proszę o określenie kolorystyki wewnętrznej np. płyty warstwowej, kaset i blach.

  Ral 9002.
 26. Proszę o wyjaśnienie niejasności odnośnie warstw posadzki w hali (niezgodność opisów – czy na hali mają być warstwy jak w części biurowo-socjalnej? Proszę o precyzyjne podanie danych grubości, materiałów, zbrojenia oraz obciążeń).

  W hali warstwy wg przekroju W7, beton B-30 zbrojony 2x siatka fi 12 oczka 15x15 . Projektowane obciążenie 100 kN/m2, wymagany minimalny parametr na podbudowie 120Mpa, E2/E1<2,2.
 27. Zwracam się z pytaniem: Czy Zamawiający posiada rysunek rzut fundamentów z oznakowanie? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie go.

  Taki rysunek znajduję się w dokumentach na stronie www Inwestora.
 28. Oddymianie: proszę o informację jaka powinna być ilość elementów otwieralnych w świetlikach dachowych, występuje bowiem kolizja między projektami: zgodnie z rzutem dachu występuje 90 klap (na dachu hali) + 2 klapy (na dachu budynku socjalnego), natomiast zgodnie ze schematem ideowym instalacji oddymiania występują 72 klapy. W opisie dotyczącym Ochrony p-poż brak informacji na ten temat. Proszę określić konieczną ilość klap z Puntu widzenia zapewnienia minimalnej powierzchni oddymiania.

  Należy przyjąć tylko oddymianie dla klatek schodowych. 90 klap w świetlikach dachu Hali służy do przewietrzania.
 29. Prosimy o przekazanie rzutu projektowanych fundamentów. Dokumentacja, którą dysponujemy zawiera tylko ogólne wytyczne.

  Rzut znajduje się w dokumentacji udostępnionej na stronie www inwestora.
 30. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 na Waszej stronie www – proszę o wskazanie dokładnego źródła informacji na temat koniecznych parametrów suwnicy. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego oraz opis technologii, podają jedynie i wysokość podnoszenia. Brak informacji m.in. na temat: sterowania, prędkość podnoszenia i jazdy, GNP (Grupa Natężenia Pracy), wyposażenia (zawiesia). Czy Zamawiający preferuje konkretnego dostawcę suwnic?

  Sterowanie radiowe, dwie szybkości pracy, brak wyposażenia w specjalne zawiesia - tylko hak. Inwestor nie posiada preferowanego dostawcy.
 31. Czy zamawiający przewiduje stosowanie jakichkolwiek instalacji „słaboprądowych” w obiekcie? Dokumentacja projekowa wymienia – w tym temacie – jedynie instalację oddymiania. Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie w obiekcie systemów takich jak: Telewizja przemysłowa, system alarmowy, system sygnalizacji pożaru, kontrolę dostępu, okablowanie strukturalne itp. Jeśli tak, to w jakiej części wchodzi to w zakres oferty? Czy w istniejącym obiekcie zastosowane są instalacje tego typu?

  Tak. Inwestor przewiduje: Telewizję przemysłową, system alarmowy, system sygnalizacji pożaru, gniazdka 230 V na co drugim słupie w każdej osi hali.
 32. Dwie bramy w osi „1/P-T” (na połączeniu istniejącego obiektu z projektowanym), czy bramy te istnieją w istniejącym obiekcie? Czy trzeba je dostarczyć i zamontować w ramach budowy nowego obiektu?

  Należy je dostarczyć i zamontować wraz z dostosowaniem ściany hali istniejącej do montażu bram.
 33. Na rysunkach nie występuje wejście na dach obiektu (jedynie w opisie technicznym występuje informacja o drabinie). Czy Zamawiający życzy sobie aby uzupełnić projekt o ten element? Jeśli tak, to w jakiej ilości.

  Należy przewidzieć dwie drabiny na część wysoką hali oraz klapy dymowe z funkcją wyłazu i drabiną.
 34. Wypełnienie okien pomieszczenia hali produkcyjno – magazynowej: Przekroje A-A i B-B pokazują „poliwęglan wielokomorowy”, natomiast opis techniczny w pkt. 11.12 mówi o „pakietach szybowych”, proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

  Należy posłużyć się informacją z opisu technicznego.
 35. Bramy: jak należy rozumieć zapis w opisie technicznym, w pkt. 11.15 „bramy.... z automatyką”, jakie są wymagania Zamawiającego odnośnie bram? W szczególności: czy sterowanie bram ma być ręczne, czy bramy mają być wyposażone w silniki?

  Bramy mają być wyposażone w silniki.
 36. Posadzka hali: na przekrojach A-A i B-B posadzka hali jest oznaczona jako „W8”, posadzka powinna być – raczej – oznaczona jako „W7”, czy na hali występują jakiekolwiek powierzchnie wykończone płytkami gresowymi?

  W hali warstwy wg przekroju W7, beton B-30 zbrojony 2x siatka fi 12 oczka 15x15 . Projektowane obciążenie 100 kN/m2, wymagany minimalny parametr na podbudowie 120Mpa, E2/E1<2,2. Na hali nie występują powierzchnie wykończone gresem.
 37. W związku z odpowiedzią nr 2, proszę o wyjaśnienie czy można zastosować konstrukcję stalową innego wytwórcy, niż przewidziane w projekcie systemowe rozwiązanie hali – Astron, przy zachowaniu przyjętych w projekcie parametrów i wymagań.

  Należy wziąć pod uwagę konieczność ingerencji w istniejącą halę Astron i odpowiedzialność gwrancyjną.
 38. Proszę podać wg jakich danych przyjąć do wyceny zbrojenie stóp i ław fundamentowych oraz belek podwalinowych.

  Należy przyjąć zbrojenie w ilości:
  fi 6 - 2,5 t
  fi 8-14 – 73,7 t
  fi 16-28 – 51,5 t
 39. Jaka jest grubość belek podwalinowych 20 czy 25cm?

  Wokół części wysokiej 25cm, wokół przybudówki 20cm.
 40. Proszę podać grubość stóp oraz wymiary „kominków” dla stóp fundamentowych F8a, F8ap, F9a, F9ap.

  F8a: podeszwa: 1,8mx1,8mx0,6m, trzon0,6mx0,6mx0,9m
  F8ap: podeszwa wraz z trzonem: 0,6mx0,6mx2,0m
  F9a: podeszwa: 4mx2,55mx0,6m trzon: 0,75mx1,5mx1,4m
  F9ap podeszwa: 4,7mx2,55mx0,6m trzon: 0,75mx2,2mx1,4m.
 41. Proszę podać jaka jest właściwa głębokość posadowienia stopy F8ap -1,80 jak podano w obliczeniach, czy -2,00 jak podano w tabelce z wykazem poziomów posadowienia stóp i ławy.

  Proszę przyjąć głębokość posadowienia z tabeli 2,0m.
 42. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie elementów wentylacji.

  Wykonawca winien jest sporządzić dokumentację wykonawczą.
 43. Proszę o podanie wytycznych fundamentu pod wentylatory i filtry zewnętrzne oraz czy mają być wydzielone (np. siatką) ?

  Wg wytycznych dostawcy urządzeń.
 44. Proszę o podanie grubości kasety ACP 100/600 (ściana W1,W2)?

  Wg aprobaty AT-15-69-35/2006 – Hairock S.
 45. Proszę o podanie grubości blachy ACP (ściana W1,W2)?

  Wg aprobaty AT-15-69-35/2006 – Hairock S.
 46. Czy oferta powinna zawierać wyposażenie pomieszczeń np. szafki, krzesła, itd.?

  Tak, oferta powinna również zawierać wyposażenie w szafki, krzesła, itp.
 47. Proszę o wyjaśnienie niezgodności grubości podwaliny (według konstrukcji – obliczeń gr.25cm, według architektury gr.20cm)?

  Proszę posłużyć się rysunkiem tabelą rysunkach konstrukcyjnych.
 48. Proszę o wyjaśnienie posadowienia i mocowania podwali.

  W polach bram wjazdowych podwaliny posadowione na ławach fundamentowych, należy zwrócić uwagę na podbicie fundamentów w osi 1, pozostałe podwaliny wykonać jako monolitczyne, betonowane na budowie przy założeniu ciągłości zbrojenia przechodzącego przez trzony.
 49. Co oznacza zapis w pkt. 5 do opisu projektu konstrukcji „Po wykonaniu wykopu na gruncie ułożyć warstwę pospółki min. 20cm zagęszczająć ją do Id=0,70” - czy pospółka ma zostać wbudowana na całej powierzchni wykopu – pod posadzkową warstwę klińca, pod stopy, ławy i ściągi?

  Tylko pod stopy, ławy i podwaliny, pod ściągo podbudowa jak pod posadzkę hali.
 50. Czy w zakres oferty wchodzi dostawa i montaż suwnic? Jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów technicznych suwnic.

  Sterowanie radiowe, dwie szybkości pracy, brak wyposażenia w specjalne zawiesia - tylko hak. Inwestor nie posiada preferowanego dostawcy.
 51. Czy izolacja pozioma pod stopami i ławami fundamentowymi ma być wykonana z warstwy papy zgrzewalnej na zagruntowanym podłożu, jako opisano w projekcie konstrukcji, czy z jednej warstwy papy asfaltowej, jak wynika z opisu do projektu architektonicznego?

  Należy przyjąć rozwiązanie wg projektu konstrukcji.
 52. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej pozwolenia na budowę i warunków przyłączeniowych wydanych przez gestorów mediów.

  Prawomocne pozwolenie na budowę jest zamieszczone na stronie internetowej firmy EUROS Polska Sp. z o.o. Warunki przyłączeniowe energii elektrycznej i gazu nie są jeszcze wydane.
 53. Prosimy o uzupełnienie konstrukcji o rzut stropu antresoli z rozrysowanymi płytami prefabrykowanymi.

  Wykonawca winien jest sporządzić dokumentację wykonawczą.
 54. Prosimy podać standard wykończenia ścian pomieszczeń socjalnych (tynki, malowanie, okładziny z płytek).

  Tynk cem. wapienny kategorii III z gładzią gipsową i lamperiami do wysokości 2m, w pomieszczeniach mokrych i gospodarczych tynk cementowo - wapienny, folia izolacyjna w płynie, płytki do pełnej wysokości ściany, pozostałe powierzchnie farby zmywalne emulsyjne. Cokoły z płytek gres 8cm.
 55. Z opisu wynika, że ścianki działowe są w części murowane, a w części lekkie z płyt gk na stelażu. Z rysunków nie wynika, które ściany są murowane, a które z g-k. Prosimy o wskazanie chociażby ścianek murowanych.

  Ściany murowane należy przewidzieć wokół klatek schodowych.
 56. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rzut posadzki z betonu utwardzanego korundem z rozmieszczeniem dylatacji, podaniem klasy betonu, ilości zbrojenia i rodzaju wykończenia nawierzchni.

  W hali warstwy wg przekroju W7, beton B-30 zbrojony 2x siatka fi 12 oczka 15x15 . Projektowane obciążenie 100 kN/m2, wymagany minimalny parametr na podbudowie 120Mpa, E2/E1<2,2. Rozmieszczenie dylatacji wg projektu wykonawczego dostarczonego przez wykonawcę, wykończenie nawierzchni – utwardzenie powierzchniowe korundem.
 57. Prosimy o udzielenie informacji, czy należy rozebrać istniejący plac z kostki betonowej w miejscu gdzie biegnie droga ppoż z kostki koloru czerwonego? Jeżeli tak, prosimy o precyzyjne wskazanie powierzchni drogi ppoż z kostki koloru czerwonego, która przebiega przez istniejący plac.

  Tak, należy wymienić kostkę na czerwoną w obrębie drogi pożarowej. Droga widoczna jest na rysunkach w projekcie drogowym.
 58. W jaki sposób Inwestor zamierza zagospodarować kostkę i krawężnik pochodzące z rozbiórki?

  Inwestor traktuje materiały z rozbiórki jako materiały , które po przeprowadzeniu selekcji, można wykorzystać do wbudowania w projektowane drogi.
 59. W jaki sposób mają zostać wydzielone miejsca postojowe? Czy ma to być obrys z kostki betonowej czy innego koloru?

  Przez zastosowanie kostki innego koloru.
 60. Prosimy o dostarczenie wykazu urządzeń i armatury kotłowni.

  Wg projektu wykonawczego sporządzanego przez Wykonawcę.
 61. Jaka ma być pojemność zasobników ciepłej wody.

  Wg projektu wykonawczego sporządzanego przez Wykonawcę.
 62. Brak średnic przewodów instalacji centralnego ogrzewania – prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

  Wg projektu wykonawczego sporządzanego przez Wykonawcę.
 63. Prosimy o zestawienie urządzeń wentylacji tj. wentylatorów kanałowych, tłumików, przepustnic, czerpni, wyrzutni, nawiewników dalekiego zasięgu, kratek itp. wraz z podaniem parametrów technicznych, wymiarów i ilości. Dokumentacja instalacji wentylacji nie zawiera powyższych danych co uniemożliwia prawidłową i rzetelną wycenę.

  Wg projektu wykonawczego sporządzanego przez Wykonawcę.
 64. Jaka ma być izolacji kanałów wentylacyjnych.

  Wg projektu wykonawczego sporządzanego przez Wykonawcę.
 65. Prosimy o dokładne określenie, z podaniem parametrów technicznych urządzeń znajdujących zię przy ścianach zewnętrznych hali tj. wentylatorów 1200kg – 2szt, filtrów 1200 i 1600kg – 3szt, pompa 1200 kg.

  Projekt wykonawczy.
 66. Proszę o wyjaśnienie niezgodności grubości podwaliny (według konstrukcji – obliczeń gr.25cm, według architektury gr.20cm)?

  Wokół części wysokiej 25cm, wokół przybudówki 20cm.
 67. W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu mam pytanie odnośnie kwestii formalnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie polisy OC na kwotę min. 6mln zł. Czy dopuszczacie możliwość złożenia oświadczenia, że w przypadku wyboru naszej oferty doubezpieczymy się na żądaną kwotę do dnia podpisania umowy? Czasem jest to praktykowane, dlatego proszę o odpowiedź.

  Posiadanie polisy ubezpieczeniowej na kwotę mniejszą niż 6 mln. zł będzie uważane za niespełnienie warunku pkt 4.1.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia potencjalnego Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty doubezpieczy się na żądaną kwotę do dnia podpisania umowy.
 68. Czy Zamawiający może ograniczyć wymóg z pkt.6.13 warunków nieograniczonego pisemnego przetargu jedynie do wskazania w ofercie części zamówienia, które mają być powierzone podwykonawcom? Na etapie składania oferty Wykonawca nie posiada podpisanych jeszcze umów z podwykonawcami w związku z powyższym nie może w sposób wiążący wskazać nazw firm podwykonawców?

  Zamawiający nie może ograniczyć wymogów pkt. 6.13 warunków nieograniczonego przetargu publicznego.
 69. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający do złożenia oferty nie wymaga jako załączników kosztorysów ofertowych?

  Zamawiający wymaga, aby kosztorysy ofertowe były załącznikiem do złożonej oferty.
 70. Czy Zamawiający dopuszcza zamiany izolacji posadzki 2*papa termozgrzewalna na 2*folia PE?

  Należy zastosować izolację zgodną z projektem.
 71. Czy płyty warstwowe elewacyjne w układzie pionowym mają być z ukrytym łącznikiem czy nie?

  Tak, należy zastosować płyty elewacyjne z krytym łącznikiem.
 72. Strop prefabrykowany oraz ściany murowane mają być tynkowane i malowane?

  Tynk cementowo – wapienny kat. 3, gruntowany i malowany
 73. Rysunek podziały budynku na strefy oddymiania i przewietrzenia?

  Budynek dzieli się na pięć stref przewietrzania (pom. 1/8) i dwie oddymiane klatki schodowe części socjalnej.
 74. Rodzaj oddymiania CO2, czy elektryczne 24V (hala produkcyjna, część biurowa/zaplecze)?

  Hala produkcyjna – tylko przewietrzanie (230V) klatki schodowe części socjalnej – oddymianie 24V.
 75. Powierzchnia czynna pojedynczej klapy oddymiającej?

  - wymiary otworu w dachu: 150 cm x 150 cm
  - minimalna powierzchnia czynna pojednyńczej klapy oddymiajacej: min. 1,3m2
 76. Jakiej klasyfikacji pasma SRO (Średnio Rozprzestrzeniające Ogień) czy NRO ?

  Pasma świetlików NRO.
 77. Czy w budynku będzie SAP?

  Nie.
 78. Czy ściany hali mają spełniać Rw=49dB? Tzn. czy oprócz warstwy W3 ma być warstwa wełny 6cm i płyta G-K na całości obudowy?

  Tak.
 79. Czy na elewacji wschodniej okna przyjmujemy z przeszkleniem z poliwęglanu wielokomorowego (wynika z przekroju np. B-B) czy aluminiowe lub PCV (wynika z opisu technicznego)?

  Należy posłużyć się informacją z opisu technicznego.
 80. Czy inwestycja jest zlokalizowana na terenach występowania szkód górniczych?

  Nie.
 81. Czy w ofercie podać koszt dostawy i montażu suwnic?

  Tak.
 82. 21. Proszę o wyjaśnienie niejasności odnośnie warstw ścian hali (niezgodność rysunku z opisem – na rysunku ściana W3 z płyt warstwowych PU gr.10cm w opisie W3 płyta warstwowa gr.10cm + wełna mineralna gr.6cm + płyta GK).
  Odp. 21: Należy przyjąć warstwy W3 z opisu.
  Czy to oznacza że wszystkie ściany na hali mają być wykończone od wewnątrz płytami GK? Czy może chodzi o to, że tylko ściany na połączeniu z istniejącą częścią (mają być wykończone od wewnątrz płytami GK)? Czy może chodzi o to, że tylko ściany pomieszczeń biurowych i magazynowych (mają być wykończone od wewnątrz płytami GK)?

  Płytami GK należy wykończyć zewnętrzne ściany pom. 1/8 – za wyjątkiem powierzchni ściany szczytowej sterej hali - chyba, że Inwestor, ze względów estetycznych zarzyczy sobie jednolitego wykończenia wszystkich ścian.
 83. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dźwigarów kratowych zamiast blachownic?

  Należy przyjąć konstrukcję zgodną z projektem tj. ramy z profili blachownicowych.
 84. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów żelbetowych prefabrykowanych na części niskiej obiektu zamiast elementów stalowych?

  Należy przyjąć konstrukcję zgodną z projektem tj. płyty stropowe prafabrykowane na konstrukcji stalowej.
 85. Pomosty do kontroli suwnic: w opisie technicznym do proj. arch.-bud., w punkcie 8.2.4, znajduje się informacja o pomostach stalowych. Na rzucie parteru widać, że w osi 19 znajdują się trzy drabiny wejściowe na pomost (w osi 19/A, 19/E, 19/I). Czy należy przez to rozumieć, że należy wykonać jeden pomost, w osi 19 (od osi „A” do osi „I”) o długości ok. 60 metrów?

  Suwnica nie będzie wyposażona w pomosty stalowe, obsługa będzie odbywać się z podestów nożycowych bądź teleskopowo – przegubowych.
 86. Droga pożarowa: przez istniejący plac manewrowy – wg projektu – przebiega droga pożarowa. Z opisu technicznego (dotyczącego dróg i placów), z pkt. 4.2. wynika że nawierzchnia drogi pożarowej ma być wykonana z kostki koloru czerwonego (natomiast reszta placów z kostki koloru szarego). Czy w rejonie istniejącego placu wykonanego z szarej kostki, należy wymienić kostkę na czerwoną w zarysie drogi pożarowej?

  Tak, należy wymienić kostkę na czerwoną w obrębie drogi pożarowej. Droga widoczna jest na rysunkach w projekcie drogowym.
 87. W otrzymanej dokumentacji przetargowej aranżacja budynku socjalnego (układ pomieszczeń) w części architektonicznej różni się od aranżacji w części elektrycznej. Prosimy o informację, która jest prawidłowa.

  Należy przyjąć rozkład pomieszczeń wg części architektonicznej.
 88. W otrzymanej dokumentacji przetargowej brak jest jednoznacznej informacji dotyczących obszaru przeznaczenia pomieszczenia nr 2/6. Ze względu na różnice w wymaganym natężeniu oświetlenia dla części magazynowej i produkcyjnej potrzebujemy informacji, która część pomieszczenia ma przeznaczenie magazynowe, a która produkcyjne.

  Należy przyjąć natężenie oświetlenia jak dla pomieszczenia produkcyjnego.
 89. Proszę o informację czy przetarg obejmuje etap I i etap II inwestycji oraz jaki jest termin wykonania etapu I a jaki etapu II inwestycji.

  Przetarg obejmuje tylko etap II inwestycji.
  Zamawiający uściśla zakres odpowiedzi nr 89, odpowiedź dotyczy projektu elektrycznego (pkt 1.3), w którym występuje zapis: "Zasilanie budynku odbywać się będzie w pierwszym etapie przyłączem kablowym wyprowadzonym z istniejącej stacji transformatorowej, a w etapie drugim ze stacji własnej inwestora".
 90. Proszę o informację czy Inwestor posiada WARUNKI ZASILANIA WYDANE PRZEZ ZAKŁAD ENERGETYCZNY dla etapu I oraz WARUNKI PRZYŁACZENIA OBIEKTU DO SIECI ELEKTRYCZNEJ ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO (stacja transformatorowo - rozdzielcza Inwestora) dla etapu II inwestycji.

  Nie, Inwestor nie posiada warunków zasilania przyłączenia obiektów do sieci elektrycznej Zakładu Energetycznego.
 91. Z treści pkt.6.5 ,,Warunków nieograniczonego Przetargu Pisemnego” jednoznacznie wynika iż dokumenty składające się na ofertę muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym), jednocześnie Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 19 zmienia swoje stanowisko w tej kwestii postanawiając iż dokumenty te mają jednak mieć poświadczenie urzędowe rozumiane jako poświadczenie kopii przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Z uwagi na powyższą niezbieżność zapisu ,,Warunków(…)” i odpowiedzi oraz z uwagi na fakt iż ustawa prawo zamówień publicznych na której w określaniu warunków przetargu wzoruje się Zamawiający wskazuje iż dokumenty składane do oferty mają być w oryginale lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę (kopia poświadczona przez notariusza może być uzupełniająco zażądana wówczas gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości) – za § 6 ust.1 i ust.3 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r. Prezesa RM w sprawie rodzajów dokumentów (…) Dz.U.Nr 226, poz. 1817., prosimy o potwierdzenie dopuszczalności złożenia z ofertą takich dokumentów jak: kopia odpisu z rejestru przedsiębiorców, kopia polisy OC, kopie referencji, w poświadczeniu ,,za zgodność z oryginałem” dokonanym przez samego Wykonawcę (zgodnie z reprezentacją wskazaną w rejestrze lub pełnomocnictwie).

  Pragniemy wyjaśnić, iż zgodnie z pkt. 6.5. Warunków nieograniczonego Przetargu Pisemnego" dokumenty mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym). Odpowiedź w punkcie 19 dotyczyła wyjaśnienia możliwości urzędowego potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii przedkładanych dokumentów oraz formy w jakiej należy to zrobić, w sytuacji, gdy kopie nie są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podsumowując Zamawiający akceptować będzie:
  - oryginały dokumentów,
  - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym),
  - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
 92. W odniesieniu do punktu 4.5 SIWZ zwracam się z zapytaniem, czy Wykonawcy mają obowiązek złożenia:
  - zaświadczenia z ZUS
  - zaświadczenia z US
  - zaświadczenia z KRK,
  czy też wystarczy oświadczenie stanowiące treść Załącznika nr 2.

  Na etapie składania oferty, obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie i podpisanie Załącznika nr 2.
 93. W odniesieniu do punktu 4.3 SIWZ zwracam się z zapytaniem, czy warunek zostanie spełniony, jeśli w wykazie osób wykażemy tylko kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej? Czy też na etapie oferowania mamy obowiązek wykazać innych kierowników robót (wod.-kan./elektryka)? Jeśli tak, prosimy o uszczegółowienie poziomu wymagań dla kierowników w poszczególnych specjalnościach?

  Na etapie składania oferty, warunek zostanie uznany za spełniony jeśli będzie zgodny z pkt 4.3. Natomiast w ramach wykonywania kontraktu, Wykonawca będzie musiał dysponować we własnym zakresie niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia osobami.
 94. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w punkcie 4.1.2 Warunków, gdzie piszą Państwo, iż Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Prosimy o określenie precyzyjnych wymagań dot. wysokości posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej.

  Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży polisę OC zgodnie z pkt. 4.1.3.
 95. Posadzka przemysłowa – zbrojenie rozproszone czy prętami zbrojeniowymi, jakie obciążenia dla posadzki?

  W hali warstwy wg przekroju W7, beton B-30 zbrojony 2x siatka fi 12 oczka 15x15 . Projektowane obciążenie 100 kN/m2, wymagany minimalny parametr na podbudowie 120Mpa, E2/E1<2,2.
 96. Ściany wewnętrzne pomieszczeń technicznych (np. 1/22, 1/25) – jaka technologia wykonania – jeśli ściany murowane to czy nie potrzebne będą ławy fundamentowe?

  Koryguję odpowiedź na pytanie nr 55: poza ścianami wokół klatek schodowych w technologii murowanej należy wykonać także ściany w części magazynowej obiektu, ,ściany tynkowane obustronnie tynkiem cementowo – wapiennym kl. III i malowane.
 97. Okna (naświetla) na hali -jaki profil i jakie wypełnienie - szkło czy poliwęglan wielokomorowy (wg przekroju A-A)?

  Należy posłużyć się informacją z opisu technicznego.
 98. Ściana ppoż. Hairock – czy wymaga dodatkowej podkonstrukcji – wg aprobaty technicznej ściana ma 60 EI pod warunkiem rozstawu podkonstrukcji do 6m (w naszym przypadku 7,5m).

  Wg aprobaty AT-15-7077/2006 rozstaw słupów konstrukcji nośnej nie może być większy niż 6m dlatego na etapie projektu wykonawczego należy przewidzieć odpowiednie podparcie.
 99. Czy droga p.poż. oprócz zróżnicowania koloru kostki ma być wydzielona poprzez pasy malowane?

  Wystarczy wyróżnić drogę kolorem kostki.
 100. Czy miejsca parkingowe mają być wydzielone poprzez malowanie pasów?

  Miejsca parkingowe należy oznaczyć za pomocą kolorowej kostki.
 101. Czy wykonanie ogrodzenia terenu Inwestycji podlega wycenie? Jeżeli tak to w jakim wykonaniu?

  Tak, należy wycenić ogrodzenie terenu obiektu.
 102. Czy na terenie projektowanego obiektu znajdują cię drzewa, krzewy do usunięcia? Jeżeli tak to czy Zamawiający ma pozwolenie na wycinkę i kto ma je usunąć?

  Na terenie obiektu nie ma drzew na których usunięcie wymagane byłoby pozwolenie, pozostałą roślinność winien usunąć wykonawca.
 103. Czy zamawiający potwierdza obszar zagospodarowania zielenią według rysunku Rys.Nr 4-DPZ „Projekt zagospodarowania terenu” i w jakim zakresie (czy tylko rekultywacja terenu z obsianiem trawą, czy też nasadzenia)?

  Należy wykonać obsianie trawą oraz nasadzenia zgodnie z PZT – okolice wiaty śmietnikowej krzewy iglaste.
 104. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych producentów niż wskazane w Projekcie Budowlanym (dot. instalacji wentylacji itd.)?

  Zgodnie z pkt 3.2 Warunków nieograniczonego pisemnego przetargu Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające parametry zawarte w projekcie budowlanym, na podstawie, którego wydane zostało pozwolenie na budowę.
 105. Czy dopuszczacie Państwa zamiany warstw poszycia dachu W6 na zestaw:
  - blacha trapezowa + paroizolacja + wełna mineralna gr.20cm + membrana gr.1,5mm?
  lub
  - blacha trapezowa + paroizolacja + wełna mineralna gr.20cm + papa termozgrzewalna jednowarstwowa?
  lub
  - blacha trapezowa + paroizolacja + wełna mineralna gr.20cm + papa podkładowa i wierzchniego krycia?

  Pokrycie dachu należy wykonać jako identyczne jak na hali istniejącej, tj. blacha + wełna + blacha.
 106. Prosimy o określenie klasy agresywności korozyjnej, zgodnie z ISO12944-2 (C2, C3, …?) – zależy to od specyfiki prowadzonej produkcji i używanych surowców a ma to wpływ na sposób zabezpieczenia antykorozyjnego: konstrukcji stalowej, blachy dachowej od wewnątrz, ścian zewnętrznych od wewnątrz, powłok malarskich na suwnicy, itp.

  Należy przyjąć kategorię korozyjności C3, a także malowanie farbami ogniochronnymi elementów konstrukcji stalowej hali zgodnie z operatem ochrony przeciwpożarowej.
 107. Czy w zakres Oferty wchodzi system próżniowy (m.in.: pompa próżniowa, filtr i punkty odciągowe) na hali produkcyjnej (instalacja do miejscowego odciągu pyłów); czy też jest to element składowy technologii produkcji? Jeśli Oferta powinna zawierać w/w system to proszę o wytyczne technologiczne i specyfikację całego systemu.

  Instalacja odciągowa indywidualna wchodzi w zakres oferty wraz z projektem wykonawczym.
 108. Proszę o potwierdzenie odpowiedzi na pytanie nr 78 ze na wszystkich ścianach hali, a mianowicie w osiach 1, 20, I, A oprócz płyty warstwowej na całej wysokości hali ma być dodatkowo wełna mineralna i płyta GK. Podobne rozwiązanie jest w pomieszczeniach socjalnych, natomiast na hali będą w ruchu 4 suwnice co na pewno w przypadku wykonania dodatkowej obudowy płyt GK będą pękały. Proszę o odpowiedź.

  Można przyjąć rozwiązanie z panele z blachy trapezowej perforowanej 0,7mm zgodnie z katalogiem firmy Kingspan.
 109. Z jakiego materiału są wykonane ściany w części magazynowej w osiach 9-17 A-J (A-Y)?

  Ściana w osi A – na szerokości socjali (zgodnie z proj. konstrukcji stalowej) hairock S, pozostała część Kingspan 100mm z rdzeniem PU, natomiast ściany zewnętrzne przybudówki (oś 1 (A-J), oś 19' – system Hairock S, ściany wewnętrzne części magazynowej, oraz ściany klatek schodowych w technologii murowanej tynkowane (tynk cem-wap kat.3).
 110. Czy ogrodzenie jest w zakresie wyceny?

  Tak.
 111. Co znajduje się w przekroju 3-3 za krawężnikiem od miejsc postojowych? ( teren zielony, utwardzony?)?

  Kostka brukowa.
 112. W jaki sposób kończy się droga pożarowa od strony południowej? Czy jest kontynuowana aż do wjazdu na działkę?

  Tak, wjazd na działkę jest fragmentem drogi pożarowej i należy go wykonać z kostki koloru czerwonego.
 113. Prośba o udostępnienie aktualnej mapy dróg – mapy z zaszrafowaniem projektowanych powierzchni – placów oraz terenów zielonych.

  Posiadany projekt drogowy dostępny jest na stronie Inwestora.
 114. W jaki sposób będzie transportowane śmigło na zewnątrz hali? (czy bramy zostały odpowiednio zaprojektowane pod względem wymiarów)?

  Bramy zostały odpowiednio zaprojektowane.
 115. Czy wentylatory z filtrami i pompa z filtrem (znajdujące się na zewnątrz hali) mają być obudowane i zadaszone. Jeśli tak to w jaki sposób (np. w postaci wiaty)?

  Wg wymagań dostawcy urządzeń.
 116. W projekcie przetargowym, w opisie branży architektonicznej znajduje się informacja o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (np. pomieszczenie 1/22). Ze względu na zaostrzone wymagania (znacznie zwiększające koszty) jakie stawiane są osprzętowi elektrycznemu w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem prosimy o dokładne sprecyzowanie ilości takich pomieszczeń.

  Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach to 1/22 – magazyn żywic i kleju epoksydowego oraz 1/25 – magazyn środków PU i środków czystości.
 117. Czy i w jakim zakresie należy wymienić grunt z wykopów pod kanał deszczowy,sanitarny i wodociąg w rejonie ptojektowanych i istniejących dróg i parkingów?

  Wszystkie wykopy (także pod sieci elektryczne i gazowe) należy zasypać gruntem zagęszczalnym (np. pospółka) wg projektu drogowego, spełniającym wymagania PN-S-02205 i zagęścić zgodnie z wymaganiami tegoż projektu tak aby osiągnąć minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża równą 1,00.
 118. Prosimy o przekazanie projektu oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowania terenu ze względu na jasność prowadzenia tras kablowych.

  Projekt oświetlenia zewnętrznego to schematy w projekcie branży elektrycznej, zbiorczy projekt zagospodarowania terenu jest dostępny na stronie Inwestora (z uwidocznionymi trasami kablowymi oświetlenia zewnętrznego).
 119. Proszę o przekazanie schematu rozdzielni oświetlenia zewnętrznego wraz z jej lokalizacją.

  Taki schemat należy opracować w fazie projektu wykonawczego.
 120. Czy Zamawiający posiada plan istniejącej stacji transformatorowej z podaniem na nim lokalizacji rozdzielnicy głównej RG?

  Zamawiający posiada projekt wykonawczy modernizacji istniejącego półpośredniego układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej z granicą po stronie SN do obowiązujących w Vattenfall standardów.
 121. Prosimy o przekazanie projektu tras kablowych pomiędzy RG, a odbiorami.

  Będą możliwe do zaprojektowania po pojawieniu się nowej technologii.
 122. Proszę o podanie tras oraz miejsc połączeń obwodów 8, 10, 16, 18 – EU100. Czy w zakres wykonawcy instalacji elektrycznych wchodzi podłączenie urządzeń technologicznych?

  Należy je przewidzieć w fazie projektu wykonawczego po ustaleniu nowej technologii produkcji.
 123. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 101 prosimy o doprecyzowanie zakresu w jakim należy wycenić ogrodzenie?
  a. wzdłuż wschodniej granicy działki ustawione jest ogrodzenie betonowe, czy należy przewidzieć jego rozbiórkę?
  b. wzdłuż zachodniej granicy działki ustawione jest ogrodzenie z siatki, czy należy przewidzieć jego rozbiórkę?
  c. czy nowe ogrodzenie należy ustawić równolegle do istniejącego (betonowego lub siatkowego)?
  d. czy należy skalkulować nowe ogrodzenie dokładnie wzdłuż granicy własności działek Zamawiającego?
  e. czy Zamawiający preferuje jakiś konkretny typ (system) ogrodzenia?
  f. co z bramą wjazdową ? czy oferta ma również zawierać bramę?

  Ad. a. Nie.
  Ad. b. Nie, za wyjątkiem fragmentu kolidującego z pracami drogowymi.
  Ad. c. Nowe ogrodzenie należy przewidzieć od strony ulicy Strażackiej.
  Ad. d. Tak.
  Ad. e. Ogrodzenie należy wykonać w taki sposób jak istniejące ogrodzenie z panela zgrzewnego.
  Ad. f. Tak.
 124. Czy na pewno Inwestor zamierza wykonać ściany zewnętrzne hali produkcyjnej z pokryciem płytą g-k od wewnątrz w całości ?- rozwiązanie bardzo rzadko spotykane w halach oraz kosztotwórcze.

  Można zamiennie przyjąć rozwiązanie z zastosowaniem panela z blachy trapezowej perforowan0,7mm wg katalogu Kingspan, w miejscu styku hal (ściana szczytowa starej hali) nie jest konieczna taka obudowa.
 125. Jak wygląda połączenie hali istniejącej i nowoprojektowanej? Czy w tym miejscu założono również ścianę z paneli PU gr. 10cm z wyłączeniem na przejazdy pomiędzy halami?

  Tak, w miejscu styku hal należy wykonać ścianę z płyty warstwowej z rdzeniem PU 100mm.
 126. Czy założono rozbiórkę istniejącej ściany hali, jeżeli tak to w jakim zakresie?

  Tak, ze względu na konieczność zmiany jej konstrukcji.
 127. Jaki zakres prac należy wykonać w hali istniejącej (rozbiórki, bramy, posadzi itp.)?

  Należy przewidzieć rozbiórkę i przeróbkę obudowy i konstrukcji ściany szczytowej hali istniejącej montaż obramowań bram i bram oraz naprawy posadzki i przeróbki instalacji wewnętrznych w niezbędnym zakresie.
 128. Czy zieleń i miejsce do gromadzenia odpadów stałych objęte są zakresem zamówienia? Jeżeli tak, proszę określić zakres.

  Plac pod kontener na odpady stałe z kostki brukowej należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, krzewy należy nasadzić w okolicy placu pod kontener wg pzt, pozostały teren zielony należy obsiać trawą.
 129. Jaką ilość promienników gazowych należy przyjąć do wyceny – według wersji do pozwolenia czy docelowo.

  Należy przyjąć docelową ilość promienników według dokumentacji wykonawczej sporządzanej przez wykonawcę.
 130. Czy można stosować materiały inne niż wymienione w projekcie o równoważnych parametrach?

  Tak.
 131. Proszę o podanie materiału z którego należy wykonać ściany wewnętrzne wygradzające pomieszczenia magazynowe w części socjalno – magazynowej (1/22, 1/21, 1/26, 1/23, 1/25).

  Ściany te należy wykonać w technologii murowanej, tynki cem-wap kat. III.
 132. Proszę o informację które płyty warstwowe są z rdzeniem z poliuretanu.

  Wszystkie płyty warstwowe są z rdzeniem z poliuretanu (proszę zwrócić uwagę, że występuje także obudowa z kaset systemu Hairock S na ścianach zewnętrznych i fragmentach ścian wewnętrznych przybudówki).
 133. Z uwagi na zapis pkt.15.9 „Warunków Nieograniczonego Przetargu” przewidujący ewentualność uzgodnienia z Wykonawcą wprowadzenia do przyszłej umowy gwarancji bankowej zabezpieczającej roszczenia Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, prosimy o potwierdzenie iż (w związku z treścią pkt. 3.7.5. „Warunków Nieograniczonego Przetargu” opisującym kaucję jako rodzaj zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy), Zamawiający dopuszcza alternatywę w uzgodnieniu formy zabezpieczenia wykonania umowy i albo – za pkt. 15.9 będzie to gwarancja albo wg 3.7.5 kaucja. Prosimy także o potwierdzenie iż dopuszczalna będzie także forma gwarancji ubezpieczeniowej.

  Dopuszczamy gwarancję ubezpieczeniową jako alternatywę dla gwarancji bankowej. W przypadku zastrzeżenia kaucji w umowie zgodnie z pkt. 3.7.5. warunków przetargu, Zamawiający może odstąpić od żądania przedłożenia gwarancji bankowej z tytułu nienależytego wykonania umowy, wskazanej w pkt. 15.9 warunków przetargu. Nie dotyczy to jednak przypadku przedłożenia gwarancji bankowej z tytułu zaspokajania roszczeń w stosunku do podwykonawców (vide pkt. 15.9. warunków przetargu) oraz przypadku, o którym mowa w pkt. 3.7.5., tj. zwrotu kaucji w zamian za przedłożenie gwarancji bankowej, gdzie od żądania przedłożenia gwarancji bankowej Zamawiający nie odstąpi.
 134. Czy wspomniana w 15.7.1. 10% kara umowna jest karą naliczaną w związku z odstąpieniem od umowy z tytułu nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy, a tym samym wyłącza zastosowanie kary umownej 15% przewidzianej w pkt. 15.7.3.?

  Nie. Kara umowna z pkt. 15.7.1. w wysokości 10% może być wymagalna w przypadku nienależytego wykonania umowy, jeżeli umowa trwać będzie dalej, tj. Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuowania prac lub umowa została już wykonana, a Zamawiający nie chce od niej odstępować. Natomiast jeżeli Wykonawca będzie dokonywał naruszeń które, będą uprawniały Zamawiającego do odstąpienia od umowy i Zamawiający z tej opcji skorzysta, to w takim wypadku przysługuje mu kara umowna zastrzeżona w pkt. 15.7.3., tj. 15%. Może się też tak zdarzyć, że Wykonawca nienależycie wykona dany etap umowy, Zamawiający zażąda od niego zapłaty kary umownej z pkt. 15.7.1., a następnie w wyniku działań Zamawiającego (np. dalszych naruszeń, opóźnień, etc.), Zamawiający zmuszony będzie od umowy odstąpić i z tego tytułu także uprawniony będzie zażądać zapłaty kolejnej kary umownej, o której mowa w pkt. 15.7.3. Te dwie kary się nie konsumują.
 135. W związku z pkt. 15.7. prosimy o potwierdzenie że Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedochowanie terminów realizacji z powodów od siebie zależnych.

  Wykonawca odpowiedzialny jest także za niezachowanie terminów z przyczyn zależnych od swoich podwykonawców, dostawców, itp. Wykonawca nie odpowiada tylko za opóźnienia będące wynikiem siły wyższej.
 136. Czy można stosować materiały inne niż wymienione w projekcie o równoważnych parametrach?

  Tak.
 137. Proszę o podanie materiału z którego należy ściany wewnętrzne wygradzające pomieszczenia magazynowe w części socjalno - magazynowej (1/22, 1/21, 1/26, 1/23, 1/25)?

  Ściany te należy wykonać w technologii murowanej, tynki cem - wap kat. III.
 138. Proszę o informację, które płyty warstwowe są rdzeniem z poliuretanu?

  Wszystkie płyty warstwowe są rdzeniem z poliuretanu (proszę zwrócić uwagę, że występuje także obudowa z kaset systemu Hairock S na ścianach zewnętrznych i fragmentach ścian wewnętrznych przybudówki).
 139. Co oznacza określenie "powierzchnia nieiskrząca" w pomieszczeniu magazynowym żywic i kleju epoksydowego?

  Chodzi o pasadzkę antyelektrostatyczną Floorpol 130 AST o rezystancji mniejszej od 106 Omów.
 140. Czy Zamawiający może zamieścić na stronie załączniki do oferty w wersji edytowalnej?

  Nie.
 141. Czy wykonawca zamiast gwarancji bankowej może przedstawić gwarancję ubezpieczeniową?

  Wykonawca zamiast gwarancji bankowej może przedstawić gwarancję ubezpieczeniową.
 142. Sama polisa OC jest dowodem zawarcia umowy, czy zatem jest potrzebny dowód opłacenia polisy?

  Zgodnie z pkt 4.1.3 do polisy OC powinien być dołączony dowód zapłaty.
 143. Czy zwrot „wraz z tłumaczeniem” dotyczy tylko oferty sporządzonej w języku angielskim?

  Tak, zwrot wraz z tłumaczeniem dotyczy TYLKO oferty sporządzonej w języku angielskim.
 144. Przekrój A-A pokazuje ścianę w osi A na piętrze jako Hairoc (czyli ogniowa) natomiast na rzucie ściana nie jest opisana jako ogniowa. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

  W poziomie piętra w ścianie wewnętrznej : w osiach A/1-4 oraz w A/18-19’ a także w osi 4 i 18 w osiach A-I należy wykonać ścianę oddzielenia pożarowego EI 60 w technologii Hairock S Arcelor.
 145. Czy dla spełnienia wymogów technologicznych (długość śmigieł i form) należy przewidzieć dla jednej nawy jedną suwnicę jednobelkową czy też dwubelkową albo też dwie niezależne suwnice (jakie)?

  Należy przewidzieć dwie niezależne suwnice.
 146. Czy w ofercie mamy uwzględniać system detekcji instalacji gazu(czujniki gazu, centralki).

  Tak.
 147. Czy oferta ma także zwierać wycenę demontażu sieci zewnętrznych pod projektowaną halą(dotyczy to kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej)?

  Tak, w zakresie widocznym w PZT.
 148. W opisie technicznym dotyczącym inst. wod-kan. napisano ,,Baterie stosować naścienne lub stojące oszczędnościowe, automatyczne wyłączające się z perlatorami”.

  Czy wszystkie baterie zarówno umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe mają być tego typu?
 149. W opisie technicznym dotyczącym inst. wod-kan. napisano ,,Baterie stosować naścienne lub stojące oszczędnościowe, automatyczne wyłączające się z perlatorami”. Czy wszystkie baterie zarówno umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe mają być tego typu?

  Tak.
 150. Jakiej średnicy mają być hydranty – Dn100 tak jak sieć, czy Dn80?

  Należy zastosować hydranty zewnętrzne Dn 80.
 151. Czy parking i plac na działce 1419/56 jest istniejący czy do wykonania? Z rysunku ciężko jednoznacznie to określić.

  Należy posłużyć się rysunkami zamieszczonymi na stronie Inwestora (projekty w formacie dwg - drogi uzupełnienie).
 152. Czy jest możliwość wejścia na teren inwestycji i dokonania własnych pomiarów niwelacyjnych?

  Tak.
 153. Czy na przedmiotowym terenie budowy hali występują stare fundamenty oraz elementy starych instalacji?

  Nie występują.
 154. W odpowiedzi na pytanie nr 1 sugerują Państwo, że można zamiennie przyjąć rozwiązanie z zastosowaniem panela z blachy trapezowej, czy to oznacza, że ściana będzie miała warstwy:
  - ściana zewn. w lekkiej obudowie z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym i z wełny mineralnej (+) panel z blachy trapezowej perforowanej 0,7mm ( jak w odpowiedzi)?
  zamiast:
  - PW gr,100mm
  - wełna mineralna gr. 6cm
  - płyta g-k 12mm?
  Cena Panelu z blachy trapezowej jako wykończenia ściany zewn. od wewnątrz również jest wysoka, czy jest to konieczne?
  Czy płytami g-k nie powinny być wykończone wyłącznie pomieszczenia sanitarne wewnetrz HAli produkcyjnej?

  Możliwa jest zamiana na:
  - obudowa z płyty warstwowej
  - wełna mineralna 6 cm
  - panel z blachy trapezowej perforowanej 0,7 mm
  wg katalogu Kingspan - takie rozwiązanie zmienia Rw ściany.
początek strony ›

Contact
|
Imprint
|
Imprint
de